top brands
TH TRUE MILK

Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen

20/12/2023 14:06

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4206/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 8026/BNN-CLPT ngày 6/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen, UBND thành phố yêu cầu Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Trong đó, đối với thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen phải ghi bằng tiếng Việt cụm từ “thực phẩm biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm và thông tin cảnh báo.

Đối với các sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10 cm2 thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công, phân cấp có khả năng sử dụng các nguyên liệu, thành phần từ sinh vật biến đổi gen. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về nguồn gốc, đối tượng nguyên liệu vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen; Nghị định số 118/2020/NĐ-CP NGÀY 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

Thực phẩm tốt nhất (Theo PLXH)

tag

L2

Bình luận

code

Các tin khác

Scroll