Mã số - Mã vạch

top brands
TH TRUE MILK

Mã số - Mã vạch

 Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8) 

 

 THÔNG TIN MÃ SỐ MÃ VẠCH

 
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

 

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

- Từ trái sang phải

- Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

- Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

- Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp

- Số cuối cùng là số kiểm tra

 
THỦ TỤC:


- Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

- Danh sách sản phẩm

THỜI GIAN:

- 2 ngày cấp Mã số tạm thời
- 45 đến 60 ngày sau cấp Mã số chính thức                                                          

Mã EAN-13

 

 

 

Scroll