Mã số - Mã vạch

top brands
TH TRUE MILK

Mã số - Mã vạch

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8) 

 

THÔNG TIN MÃ SỐ MÃ VẠCH

 

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

 

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

 

 Từ trái sang phải

 

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

 

+ Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

 

+ Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp

 

+ Số cuối cùng là số kiểm tra

 

THỦ TỤC:

 

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

 

+ Danh sách sản phẩm
 
THỜI GIAN:

 

+ 2 ngày cấp Mã số tạm thời

 

+ 45 đến 60 ngày sau cấp Mã số chính thức                                                         
  
Mã EAN-13

 

 

 

 

Scroll